Ewa Popławska

PRO-SYSTEM-QUALITY


Usługi doradcze w zakresie wdrażania
zintegrowanych systemów zarządzania

Szkolenia

PRO-SYSTEM-QUALITY
Ewa Popławska

Firma "PRO- SYSTEM –QUALITY" została założona przez właściciela Ewę Popławską w grudniu 2002 roku. Firma prowadzona jest jako działalność gospodarcza jednoosobowa, jednakże w trakcie realizowanych projektów korzysta także z usług podwykonawców i ekspertów technicznych.Zakres prowadzonej działalności:

 • usługi doradcze w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania,
 • prowadzenie szkoleń: w zakresie wymagań norm ISO, auditora wewnętrznego oraz innych szkoleń powiązanych z doradztwem w zarządzaniu.

WŁAŚCICIEL

Ewa Popławska - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Praca doktorska była recenzowana przez prof. zw. dr hab. Marka Lisińskiego oraz prof. zw. dr hab. Elżbietę Skrzypek. W 2002 roku uzyskałam dyplom Master of Business Administration. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie ochrony i inżynierii środowiska oraz studia podyplomowe w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Od grudnia 2002 r. prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług konsultingowych dotyczących wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO, prowadzeniem szkoleń i warsztatów oraz w zakresie akredytacji szpitali wg standardów CMJ. Od 2004 roku jestem Auditorem Wiodącym jednostki certyfikującej. Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu poparte wieloletnią praktyką zawodową, w tym w ochronie zdrowia, także stanowisku Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Moje projekty dotyczą także innych dziedzin gospodarki.

Działalność naukowa

Adiunkt w Zakładzie Dydaktycznym Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Wykładowca przedmiotów z zakresu nauk o zarządzaniu, zarządzania procesami biznesowymi, normalizacji i zarządzania jakością. Prowadzenie ćwiczeń ze studentami. Funkcja promotora prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Opiekun merytoryczny Koła Naukowego CKN & Lean. Autor publikacji naukowych polskich i zagranicznych w obszarze nauki o zarządzaniu.Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach

Członek Zarządu PTE w Katowicach oraz Delegat na Zjazd Krajowy PTE, koordynator konferencji naukowych, warsztatów i debat ekonomicznych.

Szkolenia

Prowadzę szkolenia ukierunkowane na indywidualne potrzeby klientów, głównie w formie warsztatów praktycznych mających na celu połączenie teorii wraz z praktyką. Zakres tematyczny szkoleń: normy ISO, auditor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. jakości / ZSZ, zarządzanie ryzykiem i szansami.Działalność charytatywna i społeczna

W 2021 r. zostałam powołana na 4 letnią kadencję przez Wojewodę Śląskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada jest organem o charakterze opiniodawcze-nadzorczym. Pokładam nadzieję, że moje członkostwo przyczyni się do poprawy jakości usług medycznych.

ROTARY INTERNATIONAL

Kieruję się mottem ROTARY „Service Above Self” Służba ponad własne interesy. W 2019 r. zostałam uhonorowana członkostwem w Klubie Rotary w Krakowie. Obecnie jestem Członkiem Zarządu Klubu ROTARY w Katowicach. Razem z innymi Rotarianami organizujemy różne akcje charytatywne mające na celu wspomaganie potrzebujących oraz rozwój uzdolnionej młodzieży.

OFERTA

W trakcie realizacji projektu wdrożenia systemu zarządzania jakością bądź zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami norm ISO, w zależności od preferencji klienta oferuję:

 • przeprowadzenie audytu wstępnego (zerowego), który ma na celu ocenę organizacji pod kątem na ile, na dzień audytu wstępnego spełnia wymagania normy ISO,
 • opracowanie raportu z audytu wstępnego z identyfikacją obszarów wymagających uruchomienia dodatkowych działań,
 • szkolenie Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, audytorów wewnętrznych oraz kardy kierowniczej i pracowników,


 • opracowanie we współpracy z Pełnomocnikiem ds. jakości dokumentacji systemowej,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych,
 • pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania,
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej.

Wykaz ważniejszych publikacji:

 • Popławska E. Wykorzystanie techniki auditu zdalnego w systemie zarządzania jakością w pandemii covid-19 w branży medycznej, [w:] W.Caputa, M. Melnyk, (red.) Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Perspektywa COVID-19, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2021
 • Popławska E., Auditowanie systemu zarządzania jakością w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Audity zdalne i hybrydowe, , [w:] Błach J., Barszczowska B., (red.) Ekonomiczne skutki pandemii, Wydawnictwo Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza, 2021
 • Popławska E. A Hospital Management Model Based on Accreditation Standards, [w:] Caputa W. (red.) Management and Finances of Public and Private Sector Entities under New Management Conditions. Ukraine – Poland- the European Union. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 2020/1


 • Popławska E. The Concept of a Hybrid Value Chain in Organizations in the Health Care Sector, [w:] Jabłoński A., (red.) Hybridization in network management, Nova Publishers Inc. Nowy Jork, 2019
 • Popławska E. Customer Value Management in the Context of Quality Management of Medical Services, [w:] Jabłoński M. (red.), Strategic Value Management: A Dynamic Perspective, Nova Publishers Inc. Nowy Jork, 2019
 • Popławska E. Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w świetle audytów zewnętrznych, Problemy Jakości nr 10, 2018
 • Popławska E. Zarządzanie ryzykiem w kontekście zdarzeń niepożądanych w świadczeniu usług medycznych, [w:] S.Stachera-Włodarczyk, S.Cichoń (red.), Zrównoważony rozwój w zarządzaniu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018